.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu (ODiDZ) jest placówką publiczną i  wchodzi w skład Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego.

Do zadań Ośrodka należy dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. Ośrodek prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. ODiDZ umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych  do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację kursów dokształcania zawodowego.

Doskonalenie młodocianych w ODiDZ odbywa się w formie turnusów. Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie (34 godz./tyg.) Uczniowie są przyjmowani do Ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez szkołę.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu prowadzi kursy dokształcania zawodowego  dla młodocianych  uczniów klas wielozawodowych   w zawodach:

  • elektryk, kurs stopnia I, II, III,
  • elektromechanik kurs stopnia I, II, III,
  • operator obrabiarek skrawających kurs stopnia I, II, III,
  • ślusarz, kurs stopnia I, II, III,
  • mechanik pojazdów samochodowych, kurs stopnia I, II, III,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych, kurs stopnia I, II, III,
  • inne kursy według zapotrzebowania

Pomagamy również w kierowaniu uczniów do ODiDZ prowadzących naukę w zawodach unikalnych lub o małej liczbie uczniów skierowanych do kształcenia.

Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

Plany nauczania

Ramowe plany nauczania, dla powyższych zawodów, zostały opracowane  na podstawie poniższych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 r. poz. 860),
Harmonogram turnusów zawodowych na 2019-2020