.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Struktura ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Struktura


Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) jest publiczną placówką kształcenia praktycznego.  Cele i zadania CKP zostały uregulowanw w Rozp MEN z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828).

 

Centra kształcenia praktycznego realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, oraz prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zadania CKP:

Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu;

Prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników.

Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia.

Przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

Centrum kształcenia praktycznego może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

 


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu został założony na mocy Uchwały nr XXXVIII/453/2004 Rady Miasta Nowy Sącz z 2004 r. Ośrodek jest placówką publiczną powstałą poprzez wyodrębnienie z zakresu prowadzonej od 2000 r. statutowej działalności Centrum Kształcenia Praktycznego polegającej na dokształcaniu uczniów młodocianych pracowników, na podstawie Rozporządzenia MENiS z 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji i działania publicznych placówek.

 

ODiDZ organizuje i prowadzi:

  • dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu,
  • dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach kursowych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Prowadzimy szkolenia w formie 4 tygodniowych turnusów dla uczniów młodocianych pracowników, uczęszczających głównie do szkół zawodowych, w zawodach grupy:

  • elektrycznej,
  • mechanicznej,
  • fryzjerskiej,
  • krawieckiej.