.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień „E” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień „E”

Cele kursu:
Celem kursu jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych wymaganych od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminu zewnętrznego przed komisją do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych, osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i po jego pozytywnym zdaniu otrzyma ww. uprawnienia zawodowe.

Program kursu:
Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci; Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Ćwiczenia praktyczne dotyczące wykonawstwa czynności kontrolno-pomiarowych ora protokołów z tych czynności dotyczące pomiarów:
• rezystancji i impedancji pętli zwarciowych;
• pomiarów rezystancji uziemień;
• pomiarów rezystancji izolacji;
• testowania działania wyłączników RCD;
• pomiarów natężenia oświetlenia.
Ćwiczenia praktyczne z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom rażonym i porażonym prądem elektrycznym.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zdany egzamin przed komisją kwalifikacyjną.